Webwinkel Keurmerk

          

 

                  De essentie van het boeddhisme

Uit praktische overwegingen gaan wij hier niet in op het verhaal van de Boeddha (de Indiase prins Siddhartha Gautama) en diens leven. Diegenen die hiervan nog niet of onvoldoende op de hoogte zijn verwijzen wij hierbij graag naar onze webwinkel, waarin tal van boeken over dit onderwerp verkrijgbaar zijn.

 

Lijden en wedergeboorte

Het uitgangspunt van de Boeddha was dat het leven op aarde gelijk staat aan lijden. Met lijden bedoelde hij alle ellende in het gewone leven: pijn bij geboorte, pijn van het ouder worden, van ziek zijn, van sterven, maar ook van teleurstelling, verdriet of van wanhoop. Zelfs als men vrij zou zijn van ellende, dan nóg ziet men anderen lijden en dit veroorzaakt weer verdriet. Dit was wat de Boeddha besefte door zijn ontmoetingen in zijn jeugd met een zieke, een oude man en een dode. Zolang wij niet in staat zijn het lijden op te heffen, is er weinig hoop. Want wij zullen dan tot het einde der dagen gedoemd zijn te sterven en wedergeboren te worden in een wereld waarin het lijden onvermijdelijk is.

Na de dood verlaat de ziel, de essentie van de persoon, het stoffelijke lichaam om in een ander lichaam wedergeboren te worden. Dit proces kan ontelbare malen herhaald worden. Pas als wij beseffen hoezeer wij onszelf verbonden hebben met wereldlijke zaken als geld, verlangen, jaloezie, kortom alles wat het aardse leven ons te bieden heeft en dat dit juist een negatieve invloed op ons heeft, maken wij een kans ons los te maken uit de eeuwigdurende kringloop van wedergeboorten.

Het uiteindelijke doel van de boeddhistische gelovige is uit die kringloop los te komen en op te gaan in het nirvana. De Boeddha heeft dat bij zijn eerste prediking uitgelegd aan de hand van de Vier Edele Waarheden, die eigenlijk vier heel simpele wetten zijn. Maar juist omdat ze zo simpel zijn (de Boeddha merkte op dat alle waarheden eenvoudig zijn en niet afhankelijk van boeken of onderwijs) waren ze voor iedereen begrijpelijk en overtuigend.

De Vier Edele Waarheden

Als Eerste Waarheid stelde hij dat het leven bestaat uit lijden. De Tweede Waarheid is het vinden van de oorzaak van dat lijden. De Derde Waarheid is het besef dat dit lijden opgeheven moet worden. En de Vierde waarheid is de methode, die gevolgd moet worden om dit lijden op te heffen.

Het Edele Achtvoudige Pad

Deze methode noemde hij het Edele Achtvoudige Pad:  acht leefregels waaraan men zich moest houden, te vergelijken met de christelijke Tien Geboden. Deze komen erop neer dat, als men zuiver in handelen en gedachten is, ieder mens in staat moet zijn op grond van zijn karma de verlichting te bereiken en zich los te maken van de kringloop van wedergeboorten.

* Karma is een begrip van lang voor de tijd van de Boeddha, dat neerkomt op de som van alle daden, positief of negatief, van een levend wezen in het huidige én vorige levens. Karma is bepalend voor de kwaliteit van de wedergeboorte. Men kan bijvoorbeeld wederom in de menselijke wereld terechtkomen en zo een redelijk goede kans hebben invloed op daden en gedachte uit te oefenen; dat kan het karma alleen maar ten goede komen. Maar als men op basis van een slecht karma in een 'lagere' wereld terechtkomt, bijvoorbeeld in de hel, als geest of als dier, is het veel moeilijker het karma weer op een positief niveau te krijgen.

                          Gerelateerde afbeelding

 

Een heldere weergave van het formele Achtvoudige Pad en de letterlijke betekenis:

  1. Juiste Zienswijze. Hieronder wordt verstaan het begrijpen van objecten in hun perspectief, het aanvoelen dat het eigen Zelf niet het juiste uitgangspunt is van het bestaan en dat het sterk verbonden is met het lijden. Het zien van welke richting heilzaam voor je is en welke niet. Wat je te doen staat om los te komen van het lijden. De Vier Edele Waarheden in haar meest rudimentaire vorm.
  2. Juist Denken. Hierin wordt begrepen de intentie om zich te weerhouden om schade en verderf aan andere levende wezens te berokkenen. Geleid door de drie geldende gedachten van: 1. Het Ahimsa principe dat staat voor geweldloosheid; 2, Het Abyapada principe dat staat voor geen gemene bedoelingen hebbende; en 3. Het Nekkhamma principe dat staat voor Zelfverloochening, het verzuimen om persoonlijke belangen en ambities na te jagen.
  3. Juiste Spraak. Het weerhouden van onjuiste spraak; leugens vertellen; lasterpraat; gebruik van grove woorden; en zinloze prietpraat. De essentie is om woorden te gebruiken die naar een heilzaam en kundig bestaan leiden, zonder gevoelens en gemoedsstaat van anderen en zichzelf te verstoren of te kwetsen.
  4. Juist Handelen. Heeft de betekenis van het weerhouden van het doden van levende wezens; van het nemen wat niet gegeven is en van seksuele misdraging. In de positieve zin betekent het verrichtingen van vrijgevigheid, zelfopoffering en ingetogenheid, en in de bredere zin alle handelingen die de 10 perfecties (parami) verder ontwikkelen tot volledigheid (Paramatha Parami). Ook mentaal wordt vermeden om kwaadwillige handelingen te verrichten.
  5. Juiste Levenswijze. Hieronder wordt verstaan het vermijden van levensonderhoudsvormen die een ongunstig gevolg hebben voor het gemoed. Specifiek zou vermeden moeten worden beroepen als slachter; handelaar in mensen; handel in wapens; in gif en geestverruimende middelen. Ook als ongunstig wordt gezien beroepen als soldaat, beul, toneelspeler, spellen speler, geesten uitdrijver en waarzeggerij.
  6. Juiste Inspanning. De inspanning om onheilzame handelingen die nog niet verricht zijn te vermijden; afstand te nemen van het kwaad dat reeds plaats heeft gevonden; inspannen om heilzame daden die nog niet verricht zijn te voltooien; en het vermeerderen van de goede daden die reeds eerder verricht zijn.
  7. Juiste oplettendheid. Oftewel het steeds opnieuw eraan herinnerd worden van de aanwezige bewustzijnsobjecten. Deze objecten van lichaam, gevoelens, gedachten en gemoedsstaten worden met ijver en juist begrijpen benaderd.
  8. Juiste concentratie. Betekent het vermogen om de aandacht gefocust te houden op een heilzaam onderwerp zodat zuiverende werking van de vier niveaus van absorptie bereikt kunnen worden. Het impliceert ook dat vermeden moet worden contemplaties te houden over onderwerpen die hebzucht en boosheid kunnen vergroten.

 

                        

 

 

Geen producten gevonden die aan uw criteria voldoen.

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Webwinkel Keurmerk en klantebeoordelingen
Powered by Mijndomein